logo ezdamin.pl

Regulamin ezdamin.pl

Poniżej znajduje się obowiązujący regulamin platformy e-learningowej z kursami wideo przygotowującej do egzaminów zawodowych oraz egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie ezdamin.pl.

§1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy ezdamin.pl, dostępny pod adresem internetowym https://ezdamin.pl, prowadzony jest przez Tomasza Burego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą betterED Tomasz Bury, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5521736775, REGON 527261669, ul. Role 231, 34-200 Sucha Beskidzka.
 2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż dostępu do treści cyfrowych, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

§2 Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - Tomasz Bury, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą betterED Tomasz Bury, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 5521736775, REGON 527261669, ul. Role 231, 34-200 Sucha Beskidzka.
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://ezdamin.pl.
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o Dostarczanie Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§3 Kontakt ze sklepem

 1. Sprzedawca posługuje się adresem email tomek@ezdamin.pl.
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 18 1020 1433 0000 1002 0211 7133.
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu email podanego w niniejszym paragrafie.
 4. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą w godzinach 12:00 – 20:00 w dni robocze z wyłączeniem drugiego wtorku każdego miesiąca.

§4 Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies.

§5 Prawo własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu oraz treści cyfrowe sprzedawane za pośrednictwem Sklepu mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§6 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt, o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.
 7. Zabrania się rozpowszechniania danych dostępowych do konta na którym zakupiono kurs.
 8. Dostęp do kursu jest ograniczony czasowo zgodnie z informacjami dostępnymi w szczegółach kursu obowiązującymi w czasie składania Zamówienia, jednak nie mniej niż 90 dni.

§7 Zakładanie konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych adres e-mail, nazwa użytkownika, hasło.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.

§8 Zasady składania Zamówienia

 1. Złożenie zamówienia wymaga zalogowania się do Sklepu.
 2. Następnie, należy wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Kup dostęp” (lub równoznaczny);
 3. Należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia.
 4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie,
 5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem §9 pkt 3.

§9 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Klient może skorzystać z dostępu do kursu za pomocą platformy ezdamin.pl pod linkiem ezdamin.pl/me/courses.
 2. Po opłaceniu zamówienia, dostęp do kursu jest przyznawany natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia od operatora płatności.
 3. Klient może skorzystać z płatności elektronicznych jako metody płatności. Wszystkie metody płatności nieokreślone w §9 Regulaminu nie będą uznawane za skuteczne.
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności jest PayU S.A.

§10 Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
 2. W przypadku zamówienia Kursów, Kupujący otrzymuje na skrzynkę e-mail na adres e-mail, o którym mowa w ust. 1 powyżej informację o udostępnieniu materiału poprzez platformę ezdamin.pl.
 3. Kupujący obowiązany jest korzystać z platformy w sposób zgodny z prawem i Regulaminem.
 4. Zabronione jest udostępnianie dostępu do konta jakimkolwiek osobom trzecim.
 5. Zabronione jest rozpowszechnianie treści Kursów ani ich poszczególnych fragmentów bez wiedzy i zgody Sprzedawcy.
 6. W razie stwierdzenia złamania Regulaminu, Sprzedawca zachowuje prawo do zablokowania Kupującemu dostępu do Kursów oraz Konta na platformie bez podania przyczyny.
 7. Od decyzji podjętej w §10 pkt 6. przysłguje 7-dniowy tryb odwoławczy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Istotne naruszenia Regulaminu oraz praw własności intelektualnej będą grozić odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§11 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z Dostępem do Kursu oraz Kursem oraz wszelkie inne reklamacje Użytkownik może złożyć na przykład drogą mailową na adres kontakt@ezdamin.pl lub pisemnie na adres ul. Role 231, 34-200 Sucha Beskidzka.
 2. Podstawa i zakres odpowiedzialności ustawowej Usługodawcy są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym, Ustawie o Prawach Konsumenta oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. NNr 144, poz. 1204 ze zm.). W przypadku reklamacji treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej dostarczanej na podstawie umowy zawartej z Usługodawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem konsumenta, w razie braku treści lub usługi cyfrowej zgodności z umową.
 3. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia oraz dane kontaktowe w celu przyspieszenia rozpatrzenia i weryfikacji roszczenia.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.

§12 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w ciągu 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i ponoszenia kosztów. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@ezdamin.pl.
 2. Zgodnie z art. 32a Ustawy o prawach konsumentów (Dz. U. 2014 poz. 827) z 30 maja 2014 r. z późn. zm., Konsument jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z treści cyfrowej i udostępniania jej osobom trzecim.

§13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§14 Dane osobowe w Sklepie

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§15 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.